มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

ขบวน “ขอนแก่นทศวรรษหน้า” ริเริ่มขึ้นเมื่อ ปี 2551 ภายใต้แนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมี กลุ่มปัญจมิตร ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น  อบจ.ขอนแก่น
สภาทนายความ  หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรม เป็นภาคีความร่วมมือเดิม


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

1. ดำเนินการ, ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชน ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

2. ดำเนินการ, ส่งเสริมและสนับสนุน หรือประสานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

3. ดำเนินการ, ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

4. ดำเนินการ, ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัดและภูมิภาค

5. ดำเนินการ, ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไปหรือร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลอื่นๆ

6. ดำเนินการ, ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านสื่อสาธารณะและสื่อชุมชน

7. ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการอื่นใดที่ชอบด้วยกฎหมาย

8. เพื่อส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด


ข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ

บันทึกรายงานการประชุมมูลนิธิสมัครสมาชิกเว็บไซต์เพื่อรับข่าวสาร
และสิทธิในการโพสแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาเมืองขอนแก่น
ผ่านบัญชี Google

 

ไดอะล็อกเสวนาขับเคลื่อนผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายเร่งเร้ากระชับขยับให้เมืองเดินหน้าพัฒนา

ความเป็นมาขอนแก่นทศวรรษหน้า

ขบวน “ขอนแก่นทศวรรษหน้า” ริเริ่มขึ้นเมื่อ ปี 2551 ภายใต้แนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมี กลุ่มปัญจมิตร ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น  อบจ.ขอนแก่น  สภาทนายความ  หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรม เป็นภาคีความร่วมมือเดิม

ประสานกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.พช.)ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภาองค์กรชุมชน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาเกษตรกร สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ฯลฯ และขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นภายหลัง

โดยหนังสือพิมพ์อีสานบิซวีคซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอีสานบิซทำหน้าที่ในการประสานงาน โดยการเปิดสภาประชาชน หรือ สมัชชาประชาชน เชิญเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในข้อห่วงใย และการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในอนาคต มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน


รายนามกรรมการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร

กรรมการและเหรัญญิก

นายธนะ ศิริธนชัย

กรรมการ

นายบุญเลี้ยง สุตะชา

กรรมการ

นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร

กรรมการ

นายวิชัย อัศวภาคย์

กรรมการ

นางสุนทรี เซ่งกิ่ง

กรรมการ

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการ

นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

กรรมการ

นายสมคิด สิงสง

กรรมการ

นายโชคชัย คุณวาสี

กรรมการและเหรัญญิก

นายวิพัฒนาชัย พิมพ์หิน

กรรมการ

นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ

กรรมการและเลขานุการ